Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Jestem studentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiuję na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w specjalności pedagogika rewalidacyjna. W związku z badaniami prowadzonymi przeze mnie w ramach pracy dyplomowej, zwracam się do Państwa z uprzejmą koleżeńską prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej Państwa opinii na temat ADHD u dzieci. Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. Zapewniam, że odpowiedzi których Państwo udzielą są całkowicie anonimowe i będą służyły wyłącznie do celów badawczych, a ich wyniki zostaną opublikowane wyłącznie w zestawieniach zbiorczych. Z góry serdecznie dziękuję za udzieloną mi pomoc.

ADHD w świadomości studentów pedagogiki.

* 1. Skrót ADHD oznacza zaburzenie nazywane:
Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź
zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi
nadpobudliwością psychoruchową
nadpobudliwością ruchową
zespołm zaburzeń koncentracji uwagi i nadmiernej impulsywności
nie znam szczegółowej nazyw ADHD
* 2. Czy potrafi Pani/Pan wymienić podtypy ADHD?
Jeśli tak, to proszę o wypisanie podtypów ADHD w polu poniżej.
nie
* 3. Skąd, w jakich okolicznościach Pani/Pan po raz pierwszy usłyszała/ał i dowiedziała/ał się szerzej na temat zaburzenia ADHD występującego u dzieci?
nie dowiedziałam/łem się jeszcze
podczas studiów
z książek
z telewizji
z Internetu
* 4. Czy spotkała/ł Pani/Pan kiedyś dziecko ze stwierdzonym ADHD ?
tak
nie
nie jestem do końca przekonana/y czy było to dziecko z ADHD
* 5. Proszę o wybór jednej z poniższych odpowiedzi stanowiących dokończenie zdania: ADHD znacznie częściej obserwuje się:
u chłopców
u dziewcząt
płeć nie ma znaczenia w przypadku częstości występowania ADHD
* 6. Które z poniższych przyczyn warunkują pojawienie się ADHD u dziecka?
Proszę zaznaczyć wybrane przez siebie odpowiedzi.
nieprawidłowości w budowie mózgu
nieodpowiednie metody wychowawcze
wadliwe geny
nieodpowiednia dieta – bogata w cukry, barwniki, konserwanty
zaburzona praca neuroprzekaźników (dopaminy i noradrenaliny)
chęć dziecka, jego zła wola
* 7. Z którym zdaniem Pani/Pan zgadza się.
Proszę zaznaczyć wybrane przez siebie odpowiedzi.
ADHD może być przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Spożywanie alkoholu i palenie papierosów przez matkę w okresie ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia ADHD u dziecka.
ADHD jest wynikiem deficytu w organizmie dziecka substancji chemicznych dopaminy, noradrenaliny i serotoniny
Za ADHD odpowiedzialnych jest wiele genów, które nie zostały jeszcze do końca poznane przez naukowców.
* 8. Spośród poniższych objawów proszę zaznaczyć trzy główne symptomy ADHD
agresywność
niecierpliwość
marzycielstwo
nadruchliwość
ospałość
impulsywność
lenistwo
często występujące stany depresyjne
zaburzona samoocena
zaburzenia uwagi
* 9. Proszę zaznaczyć te zachowania które uwidaczniają się u dzieci z ADHD.
bycie w ciągłym ruchu
łamanie reguł społecznych i angażowanie się w niebezpieczne zachowania
nadmierna gadatliwość
gwałtowność reakcji i brak zahamowania
chaotyczność, brak umiejętności zaplanowania działania
niecierpliwość, nieumiejętność czekania na swoją kolej
nieumiejętność skupienia uwagi na jednym źródle bodźców
przechodzenie do wykonywania kolejnej czynności nie kończąc poprzedniej
wydawanie się, że nas nie słuchają
zapominanie o codziennych czynnościach
labilność (chwiejność, zmienność) emocjonalna
* 10. Czy Pani/a zdaniem ADHD jest zaburzeniem z którego objawów można całkowicie wyrosnąć?
tak
nie
nie wiem
* 11. Spośród poniższych odpowiedzi proszę zaznaczyć tę która stanowi dokończenie zdania:
Objawy ADHD wraz ze wzrostem wieku:
nasilają się
utrzymują się na tym samym poziomie
słabną, lecz nie można ich w pełni wyleczyć
* 12. Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
ADHD najczęściej stwierdza się u dzieci pomiędzy:
3-5 rokiem życia
6-9 rokiem życia
10-13 rokiem życia
* 13. Według Pani/Pana w jakich sferach symptomy ADHD i zachowania z nim związane mogą powodować problemy uczniów z ADHD.
społecznej
poznawczej
motorycznej
nie powodują żadnych problemów
nie wiem
* 14. Z poniższych wyrażeń proszę o wybranie tych cech, które charakteryzują ucznia z ADHD.
niezorganizowany, chaotyczny
pracuje zbyt wolno lub zbyt szybko
zapomina polecenia lub wyjaśnienia
nie potrafi zabrać się do podjęcia (rozpoczęcia) pracy
osiąga gorsze wyniki niż rówieśnicy
łatwo się rozprasza
bawi się na lekcji różnymi przedmiotami
ma kłopoty z motywacją i kończeniem rozpoczętych zadań (szybko zniechęca się)
przerywa, przeszkadza, chodzi po klasie w trakcie lekcji
szybko traci zainteresowanie tematem, zadaniem
wydaje się, że nie słucha nauczyciela
jest nieprzygotowany do lekcji
* 15. Spośród poniższych twierdzeń proszę o zaznaczenie tych z którymi Pani/Pan się zgadza.
Dzieci z ADHD częściej bywają narażone na zostanie kozłem ofiarnym lub klasowym błaznem w porównaniu z rówieśnikami bez tego zaburzenia.
Dzieci z ADHD mają problemy z nawiązywaniem oraz podtrzymywaniem relacji koleżeńskich.
Dzieci z ADHD znakomicie radzą sobie w utrzymywaniu długotrwałych relacji koleżeńskich.
Dzieci z ADHD mają trudności w dostosowaniu się do ogólnie panujących zasad społecznych oraz reguł gry.
Dzieci z ADHD bardzo szybko uczą się reguł społecznych oraz konsekwentnie stosują się do nich w każdej sytuacji.
Dzieci z ADHD mają trudności w nabywaniu umiejętności społecznych oraz wyrażaniu emocji.
* 16. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy to prawda, że dzieci z ADHD częściej angażują się w zachowania niebezpieczne oraz częściej i wcześniej sięgają po używki, posługują się wulgaryzmami, i popełniają drobne wykroczenia?
tak
nie
nie wiem
* 17. Proszę zaznaczyć problemy z którymi boryka się dziecko z ADHD.
niska samoocena
izolacja społeczna
odrzucenie grupy rówieśniczej
brak zrozumienia ze strony społeczeństwa
brak zrozumienia ze strony nauczycieli
* 18. Proszę o zaznaczenie tych specyficznych trudności szkolnych, które występują wśród uczniów
z ADHD.
dysleksja
dysgrafia
dysortografia
dyskalkulia
zaburzenia językowe
niezgrabność ruchowa
zaburzenia pamięci oraz uwagi
* 19. Czy Pani / Pan jest zainteresowana/y problematyką ADHD?
tak
nie
* 20. Z jakich źródeł Pani/Pan czerpie wiedzę na temat zaburzenia ADHD ?
literatura popularno - naukowa
wiedza uzyskana podczas studiów
artykuły
Internet
telewizja
radio
znajomi i rodzina
konferencje naukowe
kontakty towarzyskie
* 21. Czy podczas Pani/Pana studiów był omawiany problem ADHD u dzieci w wieku szkolnym, bądź temat pokrewny do ADHD?
tak
nie
nie pamiętam
* 22. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że ADHD u dzieci jest wynikiem praktykowanego przez rodziców liberalnego stylu wychowania oraz ich braku ich umiejętności wychowawczych?
tak
nie
nie mam zdania
* 23. Czy Pani/Pan sądzi, że w dzisiejszych czasach postępu i dynamicznego rozwoju technologii panuje swego rodzaju „moda” na ADHD wśród dzieci?
tak
nie
nie mam zdania
* 24. Czy uważa Pani/Pan, że problem ADHD u dzieci jest istotny i należy podjąć działania mające na celu wspieranie dziecka i rodziców?
tak
nie
nie mam zdania
* 25. Czy Pani/Pana zdaniem problematyka ADHD powinna być szerzej propagowana i uświadamiana wśród społeczeństwa?
tak
nie
nie mam zdania
* 26. Dlaczego nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, terapeuci powinni znać problematykę ADHD?
* 27. Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat ADHD?
żadna
niewystarczająca
dobra
bardzo dobra
* 28. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 29. Rok oraz stopień studiów pedagogicznych:
I rok studia licencjackie
II rok studia licencjackie
III rok studia licencjackie
I rok studia magisterskie
II rok studia magisterskie
* 30. Nazwa uczelni oraz kierunek studiów:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .